قرقبانان

از سال 1389 که حفاظت از منطقه به صورت افتخاری آغاز گردید قرقبانان منطقه فعالیت خود را آغاز نمودند. ایشان با حضور  در منطقه و حفاظت به صورت شبانه روزی جلوی شکارهای غیر قانونی را گرفتند و منطقه، مکانی امن برای وحوش گردید.